بررسی و مطالعه کامل داده کاوی با (SQL server 2005) پیاده سازی آن روی بانک اطلاعاتی

قیمت:150000ریال

بررسی و مطالعه کامل داده کاوی با (SQL server 2005) پیاده سازی آن روی بانک اطلاعاتی 

پایان نامه دوره کارشناسی کامپیوتر

گرایش نرم افزار

   * چکیده

   * فصــل اول- مقدمه ای بر داده کاوی

   *  1-1-مقدمه

   * 1-2-عامل مسبب پیدایش داده کاوی

   * 1-3-داده كاوی و مفهوماكتشاف دانش(KDD)

   * 1-3-1-تعریف داده کاوی

   * 1-3-2- فرآیند داده‌كاوی

   * 1-3-3-قابلیت های داده کاوی

   *  1-3-4-چه نوع داده‌هایی مورد كاوش قرار می گیرند؟

   * 1-4- وظایف داده کاوی

   * 1-1-4-کلاس بندی

   * 1-4-2- مراحل یک الگوریتم کلاس‌بندی

   * 1-4-3-انواع روش‌های کلاس‌بندی

   * 1-4-3-1- درخت تصمیم

   *  1-4-3-1-1- کشف تقسیمات

   * 1-4-3-1-2- دسته بندی با درخت تصمیم

   * 1-4-3-1-3-انواع درخت‌های تصمیم

   * 1-4-3-1-4- نحوه‌ی هرس كردن درخت

   *  1-4-3-2- نزدیکترین همسایگی_ K

   * 1-4-3-3-بیزی

   * 1-4-3-3-1 تئوری بیز

   * 1-4-3-3-2 -دسته بندی ساده بیزی

   * 1-4-3-4- الگوریتم‌های ژنتیك در فصل دو با آن آشنا می شویم

   * 1-4-3-5-شبكه‌های عصبی

   * 1-4-4- ارزیابی روش‌های کلاس‌بندی

   *  -2-4-1پیش بینی

   * 1-4-3-انواع روش‌های پیش بینی

   * 1-4-3-1- رگرسیون

   * 1-4-3-1 -1- رگرسیون خطی

   * 1-4-3-1-2-رگرسیون منطقی

   * 1-4-3- خوشه بندی

   * 1-4-3-1- تعریف فرآیند خوشه‌بندی

   * 1-4-3-2-کیفیت خوشه‌بندی

   * 1-4-3-3-روش ها و الگوریتم‌های خوشه‌بندی

   * 1-4-3-3-1-روش های سلسله‌مراتبی

   * 1-4-3-3-1-1- الگوریتم های سلسله مراتبی

   * 1-4-3-3-1-1-1-الگوریتم خوشه بندی single-linkage

   * 1-4-3-3-2-الگوریتم‌های تفكیك

   * 1-4-3-3-3-روش‌های متكی برچگالی

   * 1-4-3-3-4-روش‌های متكی بر گرید

   *  1-4-3-3-5-روش‌‌های متكی بر مدل

   * 1-4-4- تخمین

   * 1-4-4-1- درخت تصمیم

   * 1-4-4-2- شبکه ی عصبی

   * 1-4-5-سری های زمانی

   * 1-5-کاربردهای داده کاوی

   * 1-6-قوانین انجمنی

   * 1-6-1-كاوش قوانین انجمنی

   * 1-6-2-اصول كاوش قوانین انجمنی

   * 1-6-3-اصول استقرا در كاوش قوانین انجمنی

   * 1-6-4-الگوریتم Apriori

   * 1-7-متن کاوی

   * 1-7-1- مقدمه

   * 1-7-2- فرآیند متن کاوی

   * 1-7-3- کاربردهای متن کاوی

   * 1-7-3-1- جستجو و بازیابی

   * 1-7-3-2-گروه بندی و طبقه بندی داده

   * 1-7-3-3-خلاصه سازی

   * 1-7-3-4- روابط میان مفاهیم

   * 1-7-3-5- یافتن و تحلیل ترند ها

   * 1-7-3-5- برچسب زدن نحوی (POS)

   *  1-6-2-7-ایجاد تزاروس و آنتولوژی به صورت اتوماتیک

   * 1-8-تصویر کاوی

   * 1-9- وب کاوی

   * فصل دوم -الگوریتم ژنتیک

   * 1-2-مقدمه

   * 2-2-اصولالگوریتمژنتیک

   *  2-2-1-کد گذاری

   * 2-2-1-1-روش های کد گذاری

   *  2-2-1-1-1-کدگذاری دودویی

   * 2-2-1-1-2-کدگذاری مقادیر

   * 2-2-1-1-3-کدگذاری درختی

   * 2-2-2- ارزیابی

   *  2-2-3-انتخاب

   * 2-2-3-1-انتخاب گردونه دوار

   * 2-2-3-2-انتخاب رتبه ای

   * 2-2-3-3-انتخاب حالت استوار

   * 2-2-3-4-نخبه گزینی

   * 2-2-4-عملگرهای تغییر

   * 2-2-4-1-عملگر Crossover

   *  2-2-4-2-عملگر جهش ژنتیکی

   *  2-2-4-3-احتمالCrossover و جهش

   * 2-2-5-کدبرداری

   * 2-2-6-دیگر پارامترها

   *  2-4-مزایای الگوریتم های ژنتیک

   * 2-5- محدودیت های الگوریتم های ژنتیک

   *  2-6-چند نمونه از کاربرد های الگوریتم های ژنتیک

   *  2-6-1-یک مثال ساده

   * فصل سوم-شبكه های عصبی

   * 3-1-چرا از شبکه های عصبی استفاده می کنیم؟

   * 3-2-سلول عصبی

   *  3-3-نحوه عملکرد مغز

   *  3-4-مدل ریاضی نرون

   *  3-5-آموزش شبكه‌های عصبی

   * 3-6-کاربرد های شبکه های عصبی

   * فصل چهارم - محاسبات نرم

   * 4-1-مقدمه

   * 4-2-محاسبات نرمچیست ؟

   *  4-2-1-رابطه

   *  4-2-2-مجموعه های فازی

   *  4-2-2-1-توابع عضویت

   * 4-2-2-2- عملیات اصلی

   * 4-2-3-نقش مجموعه­های فازی در داده­کاوی

   * 4-2-3-1- خوشه بندی

   * 4-2-3-2- خلاصه­ سازی داده­ها

   *  4-2-3-3- تصویر کاوی

   * 4-2-4- الگوریتمژنتیک

   * 4-2-5-نقش الگوریتم ژنتیک در داده کاوی

   * 4-2-5-1- رگرسیون

   * 4-2-5-2-قوانین انجمنی

   * 4-3-بحث و نتیجه گیری

   * فصل پنجم - ابزارهای داده کاوی

   * 5-1- نحوه ی انتخاب ابزارداده کاوی

   * 5-2-1-ابزار SPSS-Clemantine

   * 5-2-3-ابزار KXEN

   * 5-2-4-مدل Insightful

   * 5-2-5-مدل Affinium

   * 5-3- چگونه می توان بهترین ابزار را انتخاب کرد؟

   * 5-4-ابزار های داده کاوی که در 2007 استفاده شده است

   * 5-5-داده کاوی با sqlserver 2005

   * 5-5-1-اتصال به سرورازمنوی

   * 5-5-2- ایجاد Data source

   * 5-5-3- ایجادData source view

   * 5-5-4- ایجاد Mining structures

   * 5-5-5- Microsoft association rule

   * 5-5-6- Algorithm cluster

   * 5-5-7- Neural network

   *  5-5-8-Modle naive-bayes

   * 5-5-9-Microsoft Tree Viewer

   * 5-5-10-Microsoft-Loistic-Regression

   * 5-5-11-Microsoft-Linear-Regression

   * فصل ششم - نتایج دادهکاوی با SQL SERVER2005روی بانک اطلاعاتی دانشگاه آزاد قوچان

   * ·1-6-نتایج Data Mining With Sql Server 2005 روی بانک اطلاعاتی دانشگاه آزاد قوچان

   * 1-6-1-Microsoft association rule

   *  1-6-2- Algorithm cluster

   * 1-6-3- Neural network

   * 1-6-4- Modle naive-bayes

   * 1-6-5-Microsoft Tree Viewer

   * 7-1-نتیجه گیری

   * منابع وماخذجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : بررسی و مطالعه کامل داده کاوی با (SQL server 2005) پیاده سازی آن روی بانک اطلاعاتی، بررسی و مطالعه کامل داده کاوی، نرم افزار SQL server 2005، بانک اطلاعاتی، مقدمه ای بر داده کاوی، تعریف داده کاوی، فرآیند داده‌كاوی،
لینک های مرتبط :


گزارش کارورزی بانک اطلاعاتی رشته کامپیوتر

قیمت:48000ریال

گزارش کارورزی بانک اطلاعاتی رشته کامپیوتر

فرمت : word قابل ویرایش

فهرست مطالب

پیشگفتار.................................................................................

مقدمه......................................................................................

فصل اول – بانک اطلاعاتی..........................................................

چند تعریف مورد نیاز...........................................................................

چرا بانکهای اطلاعاتی.....................................................................

فصل دوم – بانک اطلاعاتی رابطه ای..............................................

2-1) ساختار رابطه ای .......................................................................

2-2) خصوصیات مدل رابطه ای.............................................................

فصل سوم – گذری بر اکسس...........................................................

3-1) ایجاد یک بانک اطلاعاتی جدید..........................................................

3-2) طریقه ساخت جدول .....................................................................

3-3) خواص فیلدها................................................................................

3-4) نشان دادن ارتباطات......................................................................

3-5) طریقه ساخت پرس و جو (Query).................................................

3-6) طریقه ساخت ماکرو (Macro)..........................................................

3-7) طریقه ساخت فرم (Form).................................................................

3-8) طریقه ساخت گزارش (Report).............................................................جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : گزارش کارورزی بانک اطلاعاتی رشته کامپیوتر، گزارش کارورزی، دانلود گزارش کارورزی، بانک اطلاعاتی، کارآموزی رشته کامپیوتر، دانلود رایگان گزارش کارآموزی،
لینک های مرتبط :
فروشگاه پروژه و تحقیق دانشجویی
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : اولدوز تک
مطالب اخیر
پیوندها
دانلود تحقیق و مقاله دانشجویی دانلود تحقیق و پروژه دانشجویی ساعتهای مچی شیک فروشگاه فایل مقاله و گزارش کارآموزی فروشگاه پروژه و تحقیق دانشجویی دانلود پروژه و مقاله دانشجویی دانلود مقاله دانلود پروژه های دانشجویی آماده
دانلود انواع فایلهای تحقیقی و پژوهشی
دانلود مقالات دانشجویی
بانک مقالات و تحقیق
بانک مقالات و پروژه های دانشجویی
فروشگاه تحقیق و مقالات قابل ویرایش
فروشگاه دانلود انواع مقاله و تحقیق
دانلود مقالات دانشگاهی آماده
فروشگاه فایلهای دانشجویی - مقاله و تحقیق
دانلود پایان نامه و پروژه دانشجویی
تحقیق و مقاله آماده
بزرگترین مرجع دانلود مقاله
بهترین و قویترین مقالات دانشجویی
مقالات و تحقیقهای آماده
مقاله و تحقیق آماده دانشجویی
دانلود تحقیق و مقاله آماده
فروشگاه دانلود فایل مقالات
بزرگترین فروشگاه فایل
دانلود پایان نامه
مقالات دانشگاهی
فایل فروش
دانلود مقالات ترجمه شده
فروشگاه محصولات دانشگاهی
فروشگاه محصولات دانلودی
دانلود پروژه های دانشجویی
دانلود مقالات ترجمه شده
ترجمه مقالات ISI
مقاله و تحقیق آماده برای دانشجویان
فایل دانش آموزی
دانلود پاورپوینت آماده
کاملترین فروشگاه مقاله و تحقیق
دانلود فایلهای تحقیقی
فروشگاه پروژه و پایان نامه
پروژه
پروژه های قابل ویرایش دانشجویی
دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
فروشگاه فایل
دانلود پروژه دانشجویی
دانلود مقالات آماده برای دانشجویان
دانلود انواع فایل تحقیقی و پژوهشی
فایل برتر
بهترین مقاله ها و تحقیق های دانشجویی
دانشجو و دانشگاه
دانلود مقاله
فروشگاه فایل نوترینو
فایلهای دانشگاهی
فروشگاه انواع مقاله و تحقیق دانشجویی قابل ویرایش
مقالات دانشگاهی قابل ویرایش
دانشجو یار
بانک مقالات و تحقیق های دانشجویی
دانلود مستقیم مقاله و تحقیق
وسترو فایل
بانک مقالات علمی
فروشگاه فایل دانشمند
عطر و ادکلن
فروشگاه ساعت مچی 5040
فروشگاه 5040
خرید اینترنتی با قیمت های عمده و ارزان
فروشگاه اینترنتی5040
فروشگاه اینترنتی5040
فروشگاه محصولات زناشویی
همه پیوندها
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات