بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان

قیمت:100000ریال

موضوع :

بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چكیده:

در این پژوهش به بررسی رابطه تفكرات غیرمنطقی با ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد.سوالات این پژوهش عبارتند از: آیا بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی رابطه ای وجود دارد؟ آیا بین نوع تفكرات غیرمنطقی دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟ آیا بین ملاكهای انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش عبارت است از كلیه دانشجویان دختر و پسر مجرد شاغل به تحصیل در مقطع كارشناسی كه در سال تحصیلی 83ـ82 در دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند كه از بین این دانشجویان به روش نمونه برداری در دسترس تعداد 200 نفر از 10 دانشكده انتخاب گردیدند كه تعداد دختران و پسران در این تحقیق مساوی در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از: 1) آزمون تفكرات غیرمنطقی (A.T.I.B) و پرسشنامه محقق ساخته مربوط به ملاكهای ازدواج. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایشی (زمینه یابی) است و روشهای آماری مورد استفاده عبارتند از : آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای دو گروه مستقل. بررسی سوالات در این تحقیق حاكی از آن است كه ارتباط معنی داری بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان وجود دارد. همچنین بین تفكرات غیرمنطقی عدم كنترل هیجانات و دلواپسی اضطراری و اتكا به دیگران در دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
۱ـ۱ـ مقدمه
۱ـ۲ـ بیان مساله
۱ـ۳ـ سابقه و ضرورت مساله
۱ـ۴ـ اهداف پژوهش
۱ـ۵ـ سوالات تحقیق
۱ـ۶ـ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
۱ـ۶ـ۱ـ تعریف تفکر
۱ـ۶ـ۲ـ تعریف تفکر غیر منطقی
۱ـ۶ـ۳ـ تعریف عملیاتی تفکر غیرمنطقی
۱ـ۶ـ۴ـ تعریف ازدواج
۱ـ۶ـ۵ـ معیارهای ازدواج
۱ـ۶ـ۵ـ۱ـ معیارهای زیستی
۱ـ۶ـ۵ـ۲ـ معیارهای روان شناختی
۱ـ۶ـ۵ـ۳ـ معیارهای اجتماعی
۱ـ۶ـ۵ـ۴ـ معیارهای اقتصادی
۱ـ۶ـ۵ـ۵ـ عوامل خانوادگی
۱ـ۷ـ متغیرهای تحقیق
۱ـ۷ـ۱ـ متغیر مستقل
۱ـ۷ـ۲ـ متغیر وابسته
۱ـ۷ـ۳ـ متغیر تعدیل کننده
۱ـ۷ـ۴ـ متغیر کنترل
۱ـ۷ـ۵ـ متغیرهای مداخله گر

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲ـ۱ـ مروری کلی بر نظریه درمان عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری
۲ـ۱ـ۱ـ روشهای شناختی
۲ـ۱ـ۲ـ روشهای فراخوان عاطفی
۲ـ۱ـ۳ـ روشهای رفتاری آشفتگی
۲ـ۲ـ ماهیت سلامتی و آشتفگی روان شناختی
۲ـ۳ـ اصول ششگانه نظریه الیس
۲ـ۳ـ۱ـ اصل اول
۲ـ۳ـ۲ـاصل دوم
۲ـ۳ـ۳ـ اصل سوم
۲ـ۳ـ۴ـ اصل چهارم
۲ـ۳ـ۵ـ اصل پنجم
۲ـ۳ـ۶ـ اصل ششم
۲ـ۴ـ باورهای غیر منطقی
۲ـ۵ـ انواع باورهای غیر منطقی
۲ـ۵ـ۱ـ تفکر غیرمنطقی تایید دیگران
۲ـ۵ـ۲ـ تفکر غیرمنطقی توقع بیش از حد (انتظارات زیاد از خود)
۲ـ۵ـ۳ـ تفکر غیر منطقی سرزنش کردن
۲ـ۵ـ۴ـ تفکر غیر منطقی واکنش نومیدی
۲ـ۵ـ۵ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات
۲ـ۵ـ۶ـ تفکر غیر منطقی دلواپسی اضطرابی
۲ـ۵ـ۷ـ تفکر غیر منطقی اجتناب از مشکلات
۲ـ۵ـ۸ـ تفکر غیرمنطقی اتکا به دیگران (وابستگی)
۲ـ۵ـ۹ـ تفکر غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر خویش
۲ـ۵ـ۱۰ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل در برابر مشکلات دیگران
۲ـ۵ـ۱۱ـ تفکر غیرمنطقی کمال طلبی
۲ـ۶ـ تاریخچه ازدواج
۲ـ۷ـ تعریف ازدواج
۲ـ۸ـ فلسفه ازدواج
۲ـ۹ـ هدفها و انگیزه های ازدواج و تشکیل خانواده
۲ـ۱۰ـ انگیزه های دیگر
۲ـ۱۱ـ ازدواج و اشکال آن
۲ـ۱۲ـ اقسام ازدواج
۲ـ۱۲ـ۱ـ ازدواج یک همسر گزینی
۲ـ۱۲ـ۲ـ ازدواج چند زن گزینی
۲ـ۱۲ـ۳ـ ازدواج چند شوهر گزینی
۲ـ۱۲ـ۴ـازدواجهای گروهی
۲ـ۱۳ـ عوامل موثر در ازدواج
۲ـ۱۳ـ۱ـ عوامل اجتماعی
۲ـ۱۳ـ۲ـ عوامل سیاسی
۲ـ۱۳ـ۳ـ عوامل فرهنگی
۲ـ۱۳ـ۳ـ۱ـ دین و مذهب
۲ـ۱۳ـ۳ـ۲ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج
۲ـ۱۳ـ۳ـ۳ـ آراستن ظاهر
۲ـ۱۳ـ۴ـ عوامل اقتصادی
۲ـ۱۳ـ۵ـ عوامل روانی و اخلاقی
۲ـ۱۳ـ۵ـ۱ـ عوامل توفیق و حفظ زناشویی
۲ـ۱۳ـ۵ـ۲ـ ویژگی هایی که در امر زناشویی نقش دارند
۲ـ۱۳ـ۶ـ عوامل جسمانی و ژنتیکی
۲ـ۱۳ـ۷ـ سن ازدواج
۲ـ۱۳ـ۷ـ۱ـ جنبه روانی
۲ـ۱۳ـ۷ـ۲ـ جنبه فیزیولوژیکی
۲ـ۱۴ـ مهمترین عوامل توفیق در ازدواج
۲ـ۱۴ـ۱ـ رشد عاطفی و فکری
۲ـ۱۴ـ۲ـ توافق، علایق و طرز تفکر
۲ـ۱۴ـ۳ـ تشابه تحصیلی و طبقاتی
۲ـ۱۴ـ۴ـ طرز فکر راجع به امور جنسی
۲ـ۱۵ـ عوامل موثر در ناپایداری ازدواج
۲ـ۱۵ـ۱ـ فقر اقتصادی
۲ـ۱۵ـ۲ـ کم سن و سال بودن زن و مرد
۲ـ۱۵ـ۳ـ بی فرزندی و کم فرزندی
۲ـ۱۵ـ۴ـ شهرگرایی و رشد صنعت
۲ـ۱۵ـ۵ـ استقلال مالی و اقتصادی زن
۲ـ۱۵ـ۶ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ
۲ـ۱۵ـ۷ـ ناراحتی روحی و روانی
۲ـ۱۵ـ۸ـ ناتوانی جنسی
۲ـ۱۵ـ۹ـ عدم سازش فکری و اجتماعی
۲ـ۱۵ـ۱۰ـ عدم وجود روابط انسانی درخانواده
۲ـ۱۶ـ ساختار خانواده و همسرگزینی
۲ـ۱۷ـ همسرگزینی در ایران
۲ـ۱۸ـاصول کلی در انتخاب همسر
۲ـ۱۸ـ۱ـ توجه به خانواده
۲ـ۱۸ـ۲ـ اخلاق نیک
۲ـ۱۸ـ۳ـ رعایت اصول کفویت
۲ـ۱۸ـ۴ـ توجه به تناسب سنی و جسمی
۲ـ۱۸ـ۵ـ سلامت جسمی و روحی
۲ـ۱۸ـ۶ـ علم و سواد
۲ـ۱۸ـ۷ـ زیبایی
۲ـ۱۹ـ پژوهشهای انجام شده در زمینه تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی

فصل سوم: روش انجام پژوهش
۳ـ۱ـ روش پژوهش و دلایل انتخاب آن
۳ـ۲ـ جامعه آماری
۳ـ۳ـ حجم نمونه
۳ـ۴ـ روش نمونه برداری
۳ـ۵ـ روشهای گردآوری داده ها، ابزارهای پژوهش
۳ـ۵ـ۱ـ آزمون تفکرات غیر منطقی A.T.I.B
3ـ۵ـ۲ـ اعتبار و پایایی آزمون تفکرات غیرمنطقی A.T.I.B
3ـ۵ـ۳ـ روند ساخت آزمون تفکرات غیرمنطقی A.T.I.B
3ـ۵ـ۴ـ همسانی درونی آزمون A.T.I.B
3ـ۶ـ پرسشنامه مربوط به ملاکهای همسرگزینی
۳ـ۷ـ طرح اجرای پژوهش
۳ـ۸ـ روشهای آماری

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴ـ۱ـ توصیف داده ها
۴ـ۲ـ داده های جمعیت شناختی
۴ـ۳ـ تحلیل داده های مربوط به سوالات تحقیق
۴ـ۳ـ۱ـ سوالات تحقیق
۴ـ۳ـ۱ـ۱ـ سوال اول
۴ـ۳ـ۱ـ۲ـ سوال دوم
۴ـ۳ـ۱ـ۳ـ سوال سوم
۴ـ۳ـ۱ـ۴ـ سوال چهارم

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵ـ۱ـ بحث و خلاصه
۵ـ۲ـ بحث براساس سوالات تحقیق
۵ـ۲ـ۱ـ سوال اول
۵ـ۲ـ۲ـ سوال دوم
۵ـ۲ـ۳ـ سوال سوم
۵ـ۲ـ۴ـ سوال چهارم
۵ـ۳ـ نتیجه گیری
۵ـ۴ـ محدودیتهای پژوهش
۵ـ۵ـ پیشنهادات
منابع
منابع فارسی
پیوستها
پرسشنامه تفکرات غیر منطقی A.T.I.B
پرسشنامه مربوط به ملاکهای ازدواج
پاسخنامه آزمون تفکرات غیر منطقیجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی، رابطه بین تفکرات غیرمنطقی، دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی،
لینک های مرتبط :
فروشگاه پروژه و تحقیق دانشجویی
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : اولدوز تک
مطالب اخیر
پیوندها
دانلود تحقیق و مقاله دانشجویی دانلود تحقیق و پروژه دانشجویی ساعتهای مچی شیک فروشگاه فایل مقاله و گزارش کارآموزی فروشگاه پروژه و تحقیق دانشجویی دانلود پروژه و مقاله دانشجویی دانلود مقاله دانلود پروژه های دانشجویی آماده
دانلود انواع فایلهای تحقیقی و پژوهشی
دانلود مقالات دانشجویی
بانک مقالات و تحقیق
بانک مقالات و پروژه های دانشجویی
فروشگاه تحقیق و مقالات قابل ویرایش
فروشگاه دانلود انواع مقاله و تحقیق
دانلود مقالات دانشگاهی آماده
فروشگاه فایلهای دانشجویی - مقاله و تحقیق
دانلود پایان نامه و پروژه دانشجویی
تحقیق و مقاله آماده
بزرگترین مرجع دانلود مقاله
بهترین و قویترین مقالات دانشجویی
مقالات و تحقیقهای آماده
مقاله و تحقیق آماده دانشجویی
دانلود تحقیق و مقاله آماده
فروشگاه دانلود فایل مقالات
بزرگترین فروشگاه فایل
دانلود پایان نامه
مقالات دانشگاهی
فایل فروش
دانلود مقالات ترجمه شده
فروشگاه محصولات دانشگاهی
فروشگاه محصولات دانلودی
دانلود پروژه های دانشجویی
دانلود مقالات ترجمه شده
ترجمه مقالات ISI
مقاله و تحقیق آماده برای دانشجویان
فایل دانش آموزی
دانلود پاورپوینت آماده
کاملترین فروشگاه مقاله و تحقیق
دانلود فایلهای تحقیقی
فروشگاه پروژه و پایان نامه
پروژه
پروژه های قابل ویرایش دانشجویی
دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی
فروشگاه فایل
دانلود پروژه دانشجویی
دانلود مقالات آماده برای دانشجویان
دانلود انواع فایل تحقیقی و پژوهشی
فایل برتر
بهترین مقاله ها و تحقیق های دانشجویی
دانشجو و دانشگاه
دانلود مقاله
فروشگاه فایل نوترینو
فایلهای دانشگاهی
فروشگاه انواع مقاله و تحقیق دانشجویی قابل ویرایش
مقالات دانشگاهی قابل ویرایش
دانشجو یار
بانک مقالات و تحقیق های دانشجویی
دانلود مستقیم مقاله و تحقیق
وسترو فایل
بانک مقالات علمی
فروشگاه فایل دانشمند
عطر و ادکلن
فروشگاه ساعت مچی 5040
فروشگاه 5040
خرید اینترنتی با قیمت های عمده و ارزان
فروشگاه اینترنتی5040
فروشگاه اینترنتی5040
فروشگاه محصولات زناشویی
همه پیوندها
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic